Resultaten per landsdeel, woonmilieu en doelgroep

De hierboven geschetste patronen zijn gebaseerd op alle respondenten in Nederland. Omdat er niet één woningmarkt in Nederland is roept het de vraag op of het uitmaakt waar de respondenten wonen: in welk landsdeel of type woonmilieu. Ook maken wellicht leeftijd, inkomen en huishoudtype verschil. Om dit te verkennen zijn de analyses voor deze subsets uitgevoerd.

We kunnen al zeggen dat de verschillen in de effecten niet zeer groot zijn. Overall lijken de woonwensen per gebied en per doelgroep niet zo verschillend. We vermoeden dus dat de verschillen binnen de gebieden of doelgroepen groter zijn dan ertussen. Desondanks vallen een aantal verschillen op.

Ruimtelijke verschillen

In de eerste plaats kijken we naar de verschillen per landsdeel. Het belangrijkste kenmerk waar we een significant en substantieel verschil in zien is het type woning – dat we steeds weer vergelijken met het grote appartementencomplex, dat het minst gewaardeerd wordt. Onderstaande grafiek laat zien dat in Noord, Oost en Zuid de 2-onder-1-kappers méér gewaardeerd worden dan in Nederland gemiddeld en in West. Hetzelfde geldt voor de rij-hoekwoningen. Dat lijkt erop te duiden dat respondenten in de minder verstedelijkte landsdelen een grondgebonden woning belangrijker vinden dan in het westen.

We zien dit bevestigd als we in plaats van per landsdeel onderscheid maken naar de mate van stedelijkheid van het woonmilieu waar de respondenten nu wonen. We zien dan duidelijk dat hoe minder stedelijk men woont, des te meer men de grondgebonden woningtypen waardeert.

Verder zien we bij het onderscheid naar woonmilieus weinig verschillen. Respondenten in de meest stedelijke gebieden wensen iets meer contact met medebewoners dan de gemiddelde respondent, terwijl de respondenten in de meest landelijke woonmilieus juist wat minder contact wensen. Dit zijn echter maar kleine effecten.

Verschillen naar doelgroep

De andere interessante vraag is in hoeverre de resultaten verschillen per type doelgroep: naar leeftijd, huishoudtype of inkomen. Onderscheid naar leeftijd laat hieronder duidelijk zien dat hoe jonger de respondent, des te hoger de beoordeling is van de grondgebonden woningen. De 70-plussers geven juist de voorkeur aan een kleinschalig appartementencomplex.

Verder zien we dat een grotere privé-buitenruimte bij jongere senioren iets meer gewaardeerd wordt en bij de 70-plussers er net iets meer behoefte aan contact is. Maar dit zijn veel kleinere verschillen dan we hierboven zien bij het woningtype.

Een onderscheid naar alleenstaande respondenten laat maar weinig verschillen zien. Ze waarderen de grondgebonden woningen iets minder dan de gemiddelde respondent, evenals een grote privé-buitenruimte. Dat is vanuit deze doelgroep te begrijpen, maar het effect is in beide gevallen minder dan 0,2 punt op het rapportcijfer. Ook het onderscheid naar inkomen laat tot slot niet of nauwelijks verschillen zien.


Dit onderzoek is in 2022 uitgevoerd door RIGO Research en Advies in opdracht van de WoningBouwersNL. De enquête is door Xitres verstuurd aan een selectie van geïnteresseerden bij nieuwbouw-nederland.nl

Vragen? Neem contact op met Perry Hoetjes